Uravalinta on nuorelle iso haaste

Työurastaan epävarmat ammatillisen koulutuksen opiskelijat pohtivat usein opintojen keskeyttämistä

Suomalaisilla nuorilla on kasvavia paineita löytää oma tulevaisuuden toiveammattinsa. Tutkimuksen mukaan vain pieni osa nuorista kokee varmuutta tulevasta työelämästä, valtaosan murehtiessa urasuunnitelmiin liittyviä valintoja. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa olevilla nuorilla huolet tulevasta työelämästä ovat yhteyksissä koulutuksen keskeyttämisaikeisiin.  Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin yli 3000 suomalaisnuoren työelämään ja ammattiin liittyvää identiteettiä toisen asteen opintojen ensimmäisen vuoden aikana.

Työelämään ja ammattiin liittyvällä identiteetillä tarkoitetaan yksilön sitoutumista tiettyyn ammattialaan tai uraan. Identiteetti pitää sisällään yksilön käsitykset omista kiinnostuksenkohteista, kyvyistä, arvoista ja uratavoitteista. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään vahvan työelämään ja ammattiin liittyvä identiteetin tukevan sekä hyvinvointia että onnistunutta siirtymää työelämään. Tuore tutkimus antaa viitteitä siitä, ettei vahva identiteetti ole vielä opintojen alkutaipaleella usein muodostunut.

– Valtaosalla suomalaisista opiskelijoista työelämään ja ammattiin liittyvä identiteetti on vielä varsin hajanainen toisen asteen opintojen ensimmäisenä vuonna, akatemiatutkija Kati Vasalampi summaa tutkimustuloksia. – Noin kolme neljästä opiskelijasta koki tulevaan työhön ja uraan liittyvää epävarmuutta ja vain noin viisi prosenttia sekä lukiolaisista että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oli tehnyt selkeän työelämää ja ammattia koskevan valinnan ja sitoutunut siihen.

Tutkimuksen mukaan jopa 76 prosenttia opiskelijoista raportoi murehtivansa ja tuntevansa ahdistusta työelämään ja ammatilliseen identiteettikehitykseen liittyen. Siinä missä murehtiminen oli yleisempää lukiolaisilla, liittyi murehtiminen ammatillisessa koulutuksessa olevilla suurempaan opintojen keskeyttämisriskiin. Tulevaa ammattia voi olla siis vaikea hahmottaa, vaikka olisikin valinnut peruskoulun jälkeen ammatillisen opintopolun.

Tutkimus toteutettiin osana Vasalammen johtamaa, Suomen Akatemian rahoittamaa ”Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen varhaiset ennakoivat tekijät, kehityskulut ja kehitykselliset mekanismit” -tutkimushanketta. Hankkeessa tarkastellaan koulupudokkuuden keskeisiä ennakoivia tekijöitä, sekä etsitään erilaisia pudokkuuteen ja syrjäytymiseen johtavia kehityspolkuja. Pitkittäistutkimusaineistoa hyödyntävän hankkeen tutkimukset tulevat antamaan kattavan kokonaiskuvan keskeisistä koulupudokkuuteen johtavista tekijöistä sekä luomaan erinomaisen pohjan varhaisten interventioiden suunnittelemiseksi. Hanke jatkuu 31.8.2024 saakka.

Tutkimusartikkeli:  Vasalampi, K., Määttä, S., Kärkkäinen, J., & Luojus, L. (2020). Toisen asteen opiskelijoiden työelämään ja ammattiin liittyvän identiteetin yhteys koulutuksen keskeyttämisriskiin. Psykologia, 55, 277–311.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Author: Tuula Pohjola