Tampereen yliopiston ihmisoikeustutkijoilta asiantuntijalausunto EIT:lle portugalilaisnuorten ilmastokanteesta

Tampereen yliopiston ihmisoikeustutkijat ovat antaneet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle (EIT) lausunnon portugalilaisten nuorten ilmastokanteesta. Lausunnossa pyritään tulkintaperiaatteiden avulla kehittämään Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintaa siten, että sopimus vastaisi ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen erityisesti nuorten näkökulma huomioiden. Niin sanottujen sivuväliintulojen tarkoituksena on antaa väliintulijan asiantuntemus EIT:n käyttöön ja avustaa tuomioistuinta. EIT ei ole aiemmin käsitellyt ilmastokanteita.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden tutkimusryhmä ja ALL-YOUTH tutkimushanke on yksi kahdeksasta toimijasta, joille EIT myönsi maaliskuussa sivuväliintulo-oikeuden eli oikeuden antaa lausunto asiasta. Joukossa on muun muassa YK:n ihmisoikeusraportoijia ja isoja järjestöjä. Lausunnossa ei saa ottaa kantaa tapauksen faktoihin tai asiasisältöön, vaan ainoastaan tapauksen ratkaisemiseen liittyviin yleisiin periaatteisiin.

Ilmastokanteen tehneet nuoret katsovat riittämättömien ilmastonmuutoksen vastaisten toimien loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaamia ihmisoikeuksia.

ALL-YOUTH:n lausunto lähtee liikkeelle ihmisoikeussopimuksen päämäärästä ja tarkoituksesta. Lausunto perustuu ajatukseen vuonna 1950 solmitusta sopimuksesta elävänä asiakirjana eli asiakirjana, jota pitäisi tulkita nykyisten olojen mukaan. Ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien välinen yhteys on tullut vahvasti esille kansainvälisenä trendinä.

Lausunnon mukaan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa on annettava erityistä painoarvoa nuorten erityisasemalle. Toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta ja riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että ilmastonmuutos ei kohtele nuoria tasa-arvoisesti muiden sukupolvien kanssa. Nuoret eivät voi vaikuttaa samalla tavalla päätöksiin, joiden vaikutukset kohdistuvat heihin.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sai syksyllä 2020 kuuden portugalilaisnuoren tekemän ilmastokanteen Duarte Agostinho ja muut v. Portugali ja muut valtiot. Valitus kohdistui Portugalin lisäksi 32 muuhun eurooppalaiseen valtioon, mukana olivat Suomi ja kaikki EU:n jäsenvaltiot. EIT päätti ottaa tapauksen käsittelyynsä ja valtioilta pyydettiin vastauksia kysymyksiin.

Lähde: Tampereen yliopsito 

 

Author: Saara Teirikko