WWF rakennuttaa kaksi kosteikkoa Hankoon – uusi hanke vähentää Itämeren rannikkovesien rehevöitymistä

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut Hangon Täktomissa kahden kosteikon rakennuttamisen. Suoraan mereen laskevan uoman yhteyteen rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Kosteikot toteutetaan osana WWF:n johtamaa RANKKU-hanketta.

Hangon Täktomiin rakennettavien kosteikkojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,3 ha ja ne käsittelevät valumavesiä 150 hehtaarin alalta.
Kosteikkojen merkitys korostuu tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja ravinne- ja kiintoainevalumien odotetaan lisääntyvän huomattavasti. Kosteikkojen rakentaminen lisää myös vesi- ja kahlaajalinnustolle soveltuvien elinympäristöjen määrää.

Kosteikot rakennetaan Hangon Täktomissa yksityisessä omistuksessa olevalle maalle. Nimettömänä pysyttelevä maanomistaja kertoo olevansa tyytyväinen kosteikkojen toteutumisesta, sillä hän on jo pitkään ollut huolissaan mereen päätyvästä ravinne- ja kiintoainekuormituksesta.

Länsi-Uudellamaalla Tammisaaren saariston ja Porkkalanniemen välinen rannikkoalue on määritelty ekologiselta tilaltaan välttäväksi runsaan ravinnekuormituksen takia. WWF:n vetämän uuden RANKKU-hankkeen tavoite on parantaa Länsi-Uudenmaan rannikkovesien tilaa ja auttaa alueen eliölajeja.

Länsi-Uudellamaalla on tehty jo hyvää työtä ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Toistaiseksi kunnostustoimia on kuitenkin keskitetty pääasiassa jokien valuma-alueille. Kuitenkin osa kuormituksesta on peräisin niin kutsutuilta välivaluma-alueilta, joilta vedet laskevat suoraan Itämereen.

Kaksi ja puoli vuotta kestävässä hankkeessa rakennetaan kosteikkoja yhteistyössä maa- ja metsäalueiden omistajien kanssa, järjestetään roskienkeruutalkoita ja kunnostetaan elinympäristöjä. Meriajokasniittyjä pyritään istuttamaan sellaisille alueille, joilla niitä on esiintynyt aikaisemmin. Samalla hankkeessa tehdään toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi, sillä parantunut veden laatu on edellytys meriajokasniityn pitkäaikaiselle selviytymiselle.

Lähde: WWF Suomi

Author: Riikka Pasanen