Ko­ro­na-ai­ka nä­kyy lah­te­lais­ten las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nis­sa

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella opettajien kiinnostus lasten ja nuorten kuulumisia kohtaan on lisääntynyt ja päihteiden käyttö edelleen vähentynyt. Oppimisen ongelmat ovat korona-aikana lisääntyneet. Koronapandemia on huolestuttanut lahtelaisia lapsia enemmän kuin suomalaislapsia ja -nuoria keskimäärin. Henkistä väkivaltaa ja seksuaalista häirintää kokevat kaiken ikäiset lapset sekä Lahdessa että koko maassa huolestuttavan usein. Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa kansallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla lasten ja nuorten hyvinvoinnista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, elintavoista sekä siitä, miten palvelut vastaavat tarpeisiin. Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa perusopetuksen 4–5 ja 8–9 vuosiluokkien oppilaille sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkinnon 1.–2. vuoden opiskelijoille.

Oppimisen vaikeudet ovat selvästi lisääntyneet kaikilla kouluasteilla, ja koulu-uupumus on yleistynyt erityisesti lukiolaisilla. Tyttöjen tilanne näyttää lähes kaikilla mittareilla mitattuna poikia huolestuttavammalta. Niin Lahdessa kuin koko Suomessa kolmasosa tytöistä on masentuneita ja kolmasosa kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta. Mielialaongelmia on jo joka viidennellä alakoululaisella. Lisäksi neljäsosa 8.–9. -luokkalaisista ja lukiolaisista kokee opintojen merkityksen heikentyneen. Kaupungin opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen toteaa, että etäopetus ei ole kaikille sopinut ja opiskelu on koettu vaikeana ja kuormittavana. Perheessä koettu fyysinen ja henkinen väkivalta on lisääntynyt. Lisäksi seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat huolestuttavan yleisiä kaiken ikäisillä lapsilla ja nuorilla, erityisesti tytöillä niin Lahdessa kuin koko Suomessa. Tuloksista selviää se, että seksuaalista häirintää ei juurikaan tapahdu kouluissa ja oppilaitoksissa vaan pääosin verkossa. Kinnusta tuloksissa ilahduttaa se, että lahtelaisten lasten ja nuorten kokemukset luokkayhteisöön kuulumisesta ovat vahvistuneet.

Perusopetuspalveluista opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilposen mukaan ilahduttavaa on myös se, että perusopetuksessa aiempaa huomattavasti useampi oppilas kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heille kuluu ja Lahdessa tätä koetaan yleisemmin kuin muualla. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Marja Mikola kaupungilta kertoo, että keväällä 2021 toteutettiin perusopetuksen oppilashuoltoryhmille paikallinen kysely, jonka tulosten mukaan kouluissa tehdään valtavasti ehkäisevää työtä arjessa. Alkoholin käytössä on jo vuosia ollut laskeva trendi ja myönteinen kehitys jatkuu edelleen. Kokonaan raittiiden nuorten määrä on lisääntynyt. Humalahakuinen juominen, tupakointi, nuuskan käyttö, huumekokeilut ja huumeiden käyttö ovat kokonaisuudessaan vähentyneet edelliseen kyselyyn verrattuna. Tästä poikkeuksena on tyttöjen kannabiksen käytön lisääntyminen, mikä näkyy erityisesti 8–9 luokalla ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Lahtelaisten nuorten liikunnan harrastaminen on yleisempää kuin muualla maassa. Koululounas jää harmillisen usein Lahdessakin syömättä, mutta koululounaan syöminen on kuitenkin Lahdessa yleisempää kuin maassa keskimäärin. Alakoululaiset ovat kokeneet terveystarkastusten toteutuneen laadukkaasti siitä huolimatta, että terveydenhoitajat ovat koronatilanteesta johtuen joutuneet osin siirtymään muihin tehtäviin. Terveystarkastuksissa lapset uskaltavat kertoa asioistaan ja kokevat, että heidän mielipidettään kuunnellaan. Myös yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat kokevat saaneensa apua kouluterveydenhoitajalta. Kaikilla kouluasteilla oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä on helppo päästä keskustelemaan kuraattorin ja psykologin kanssa. Silti on joukko nuoria, jotka kokevat tarvinneensa apua mutta eivät sitä jostakin syystä opiskeluhuollosta ole saaneet. Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään syksyn aikana kaupungin johtoryhmissä, lautakunnissa ja erilaisissa työryhmissä. Koulujen ja oppilaitosten tulokset valmistuvat joulukuussa, ja kouluissa niitä käsitellään vuoden 2022 alussa. Tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadinnassa.

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Riikka Pasanen