Vierailukestävyys kannustaa kulttuuriympäristöjen vastuulliseen kehittämiseen

Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeen (MAMOMI) loppuraportti on ilmestynyt Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa.

Hankkeen toteuttivat Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Arktinen keskus yhdessä Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja KUOMA-koulutuksen, Tapio Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Harri Hautajärven kanssa.

Ilmastonmuutos ja muut ajankohtaiset globaalit kriisit lisäävät tarvetta arvioida matkailun kestävyyttä. Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää matkailua kulttuuriympäristöissä tutkinut hanke on kehittänyt vierailukestävyyden kolmiomittausmallin, joka painottaa vierailukohteen arvoja kulttuuriympäristönä. Kulttuuri voi toimia välittäjänä ja tasapainottavana tekijänä kestävyyden eri ulottuvuuksien välillä. Se voi olla kestävän matkailun muutosvoima, korostaa tutkimusraportti.

Matkailu voi parhaimmillaan tukea arvokkaiden kulttuuri- ja luontoympäristöjen vaalimista, mutta siihen liittyy niin globaaleja, kansallisia, alueellisia kuin paikallisia kestävyyshaasteita. Tutkimuksessa kartoitettiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia mittaus- ja seurantatyökaluja arvokkaissa kulttuuriympäristöissä tapahtuvalle matkailulle. Erityishuomio kohdistui kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Tutkimus oli osa Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanketta (MAMOMI).

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Julkaisun laatijoiden joukossa ovat professori Soile Veijola ja tutkijat Kati Kyyrö ja Salla Jutila Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista sekä yliopistotutkija Jukka Jokimäki Arktisesta keskuksesta.

Lähde: Lapin yliopisto

Author: Tuula Pohjola