Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi

Uusi Tavoitteena syrjimätön työelämä -tutkimushanke tuottaa ajankohtaista tietoa työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kattava kokonaiskuva työelämässä esiintyvästä syrjinnästä ja löytää keinoja erityisesti rekrytointisyrjinnän ehkäisyyn. Hankkeen toteuttavat Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Työelämässä esiintyy eri tutkimusten mukaan syrjintää työhönotossa, työsuhteen aikana sekä työsuhteen päättyessä. THL:n toteuttamassa osassa tutkimusta arvioidaan, miten hyvin eri aineistot kuvaavat työsyrjinnän tilaa ja sen eri muotoja. Tutkimuksessa tarkastellaan syrjintää eri perusteiden näkökulmasta, muun muassa sukupuolen, iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vamman tai terveydentilan. Kootun tiedon analysoinnilla päästään pureutumaan syrjintään ja sen ehkäisyyn sekä edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä.

PT:n toteuttamassa osassa tutkimusta keskitytään parhaisiin keinoihin ehkäistä rekrytointisyrjintää. Tässä yhtenä arvioitavana keinona on nimetön työnhaku. Rekrytointisyrjinnän osalta kootaan yhteen kotimaisen ja kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen ja selvitysten tuloksia sekä eri maiden hyviä käytäntöjä. Analyysin pohjalta esitetään päätöksentekijöiden ja työelämän kehittäjien käyttöön suosituksia, miten rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää voidaan Suomessa ehkäistä ja siihen puuttua.

Tavoitteena syrjimätön työelämä -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS).

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö / Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Author: Saara Teirikko