Åbo Akademin ainutlaatuinen kansainvälinen tutkimusprojekti tarkastelee arktisten merien ekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia

Åbo Akademi on mukana usean kansainvälisen tutkimusorganisaation yhteisessä ECOTIP-hankkeessa, joka on saanut rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Pohjoinen jäämeri ja siihen liittyvät merialueet muuttuvat juuri nyt nopeasti ilmaston lämpenemisen, merijään ja jäätiköiden hupenemisen, vieraslajien, saasteiden ja muiden kuormittavien tekijöiden seurauksena. Tällaiset muutokset voivat olla äkillisiä ja toisinaan peruuttamattomia, portaittain eteneviä ns. kaskadimuutoksia. Toisaalta muuokset voivat olla niin voimakkaita, että koko ekosysteemi muuttuu, ja myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat ennalta arvaamattomia. – Arktinen merialue on erityisen haavoittuva ja herkkä muutoksille. Muutoksille alttiina on erityisesti kaksi ihmisen kannalta hyvin tärkeää merellistä ekosysteemipalvelua: kalastuselinkeino, joka on monen arktisen yhteiskunnan taloudellinen elinehto, ja hiilen pitkäaikainen sidonta, jolla on ratkaiseva merkitys ilmaston kannalta, sanoo Anna Törnroos-Remes, joka toimii ECOTIP-projektin johtajana Åbo Akademissa ja tutkijatohtorina Åbo Akademin Meri-tutkimusprofiilissa.

Tiedeyhteisöllä ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa arktisessa ekosysteemissä tapahtuvien kaskadimuutosten mekanismeista, liikkeellepanevista voimista eikä seurauksista, Törnroos-Remes selittää. ECOTIP-hanke pyrkii paikkaamaan näitä tiedon puutteita tuomalla useiden eri tieteenalojen asiantuntijoita yhteen. Kunnianhimoisessa yhteishankkeessa on mukana niin ekologian ja sosioekonomian kuin fysikaalisen meritieteen ja paleomeritieteen edustajia. Tutkijat tekevät tutkimusretkiä ja pääsevät niillä ottamaan näytteitä kenttäolosuhteissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään laboratoriokokeiden, aikasarja-analyysien ja erilaisten mallintamismenetelmien puitteissa.

– Projekti on ainutlaatuinen myös sikäli, että emme vain tee tieteellistä tutkimusta luonnon muutoksien vaikutuksista yhteiskuntiin, vaan käymme jatkuvaa vuoropuhelua sekä päättäjien ja eri toimialojen että arktisen alueen väestön kanssa. Haluamme tieteellisen tutkimuksen avulla tuottaa tietoa, jonka pohjalta ihmiset pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä siitä, minkälaisilla sopeutumis- ja hallintostrategioilla varmistetaan arktisen ympäristön kestävä käyttö ja säilyminen tuleville sukupolville YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

ECOTIP-projektissa toimii 16 organisaatiota eri maista.

Lähde: Åbo Akademi 

Author: Saara Teirikko