Virtuaalitodellisuus haastaa perinteisen työturvallisuuskoulutuksen

Työturvallisuutta voi oppia virtuaalitodellisuudessa jopa perinteistä luentokoulutusta paremmin, osoittaa tuore Työterveyslaitoksen tutkimus. Virtuaalitodellisuudessa (VR) toteutettu työturvallisuuskoulutus vahvistaa osallistujien turvallisuusosaamista ja -valmiuksia perinteistä koulutusta enemmän ja osallistujat kokevat sen innostavaksi koulutusmuodoksi.

Tilastojen valossa rakennusala on edelleen yksi tapaturma-altteimmista toimialoista. Juuri päättyneessä Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC) -tutkimushankkeessa kehitettiin ja tutkittiin VR-oppimisympäristön vaikutuksia työturvallisuusosaamiseen ja -ajatteluun rakennusalalla. – Rakennusala valikoitui tutkimuskohteeksi, koska alan tapaturma-alttiuden lisäksi työturvallisuuskoulutuksen puutteet on tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa yhdeksi keskeiseksi rakennusalan työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi, jatkaa vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitoksesta.

MoSaC-tutkimuksessa kehitetty VR-oppimisalusta osoittautui toimivaksi keinoksi työturvallisuuden aktivoivaan harjoittelemiseen, ja VR-oppimisympäristö on lupaava menetelmä perinteisten turvallisuuskoulutusten rinnalle. VR-koulutuksella pystyttiin vahvistamaan osallistujien valmiuksia työtilanteen turvallisuuden ennakointiin ja työturvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistamiseen. Lisäksi koulutus vahvisti motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen ja lisäsi osallistujien turvallisuustietoutta. Tulosten mukaan VR-koulutukseen osallistuminen lisäsi työntekijöiden itsearvioitua aloitteellisuutta ja aktiivisuutta työturvallisuuden edistämiseen. Luentokoulutukseen verrattuna VR-koulutus vahvisti myös enemmän työntekijöiden kokemusta siitä, miten hyödyllisiä työntekijätason turvallisuustoimenpiteet ovat.

Työturvallisuuskoulutus on parhaimmillaan oppimispolku, jossa eri toteutustavoilla ja sisällöillä varmistetaan sekä yksilön että työyhteisön riittävä työturvallisuusosaaminen. Eri oppimistekniikat tukevat erilaisia oppijoita ja lisäävät oppijoiden mielenkiintoa oppimistilannetta ja sisältöä kohtaan.

Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle MoSaC -tutkimushankkeeseen (2018–2020) osallistui kahdeksan suomalaista rakennusalan organisaatiota ja 120 rakennustyöntekijää. Tutkimuksessa vertailtiin VR-ympäristössä toteutetun ja luentomuotoisen työturvallisuuskoulutuksen oppimistuloksia ja -kokemuksia. VR-koulutuksessa käytetty virtuaaliympäristö kehitettiin hankkeen aikana. Puolet tutkittavista osallistui VR-koulutukseen ja puolet perinteisempään, vastaavan sisältöiseen, luentokoulutukseen. Tutkimusaineisto muodostui tutkimuskyselyistä, VR-alustan keräämästä suoritusdatasta, koulutustilanteiden havainnoinnista ja puhelinhaastatteluista. Tutkimusaineisto analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujaorganisaatiot.

Hankkeen hyvien tulosten rohkaisemana Työterveyslaitos on tutkimuksen rinnalla panostanut oman Virtuario™-oppimisalustan kehittämiseen (www.ttl.fi/virtuario), jonka kautta hankkeessa opittuja hyviä VR-koulutuskäytäntöjä tuodaan asiakkaiden saataville.

Lähde: Työterveyslaitos

Author: Saara Teirikko