Väitös: Suomalaisnuorten terveyden lukutaito hyvällä tasolla

Terveydestä ja hyvinvoinnista on saatavilla nykypäivänä valtava määrä informaatiota. Kyky suodattaa tätä informaatiotulvaa ja ymmärtää lukemaansa nousee yhä tärkeämmäksi. Suomalaisnuoret pärjäävät hyvin terveyden lukutaidossa eurooppalaisten ikätovereidensa joukossa. Olli Paakkarin väitöstutkimus Jyväskylän yliopistossa selvitti lasten ja nuorten terveyden lukutaitoa ja kehitti sen mittaamiseen soveltuvan työkalun.

Terveyden lukutaidolla tarkoitetaan ihmisen kykyä sellaisen tiedon hankintaan, rakentamiseen, arviointiin ja käyttämiseen, jonka pohjalta ihminen pystyy ymmärtämään syvemmin itseään, muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa terveyden näkökulmasta. Tämä osaaminen auttaa tunnistamaan ja muokkaamaan tekijöitä, jotka mahdollistavat oman ja muiden terveyden edistämisen ja ylläpitämisen. Paakkarin väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi, erityisesti kouluikäisten lukutaidon mittaamiseen soveltuva mittari. Mittari mahdollisti laajamittaisen kouluikäisten terveyden lukutaidon arvioinnin Suomessa. Mittarilla kyettiin myös vertaamaan suomalaisnuorten terveyden lukutaitoa eurooppalaisten nuorten vastaavaan. Kaikki tutkimuksessa tarkastellut nuoret olivat 13–15-vuotiaita. – Suomalaisnuorten terveyden lukutaito osoittautui tutkimuksessa verrokkimaiden (Puola, Slovakia ja Belgia) nuorten lukutaitoa paremmaksi, lehtori Olli Paakkari liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo.

Väitöstutkimuksessa olivat tarkasteltavana nuorten teoreettiset tiedot, käytännön taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja vastuullisuus. Uuden mittarin avulla selvitettiin nuorten koettua valmiutta muun muassa seuraavista aiheista: Kuinka helppoa tai vaikeaa minun on tarvittaessa löytää terveyteen liittyvää tietoa? Osaanko vertailla eri lähteiden terveysinformaatiota? Pystynkö arvioimaan kuinka oma toimintani vaikuttaa muihin ihmisiin tai ympäristöön? Miten hyvin ymmärrän terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita? – Hyvän terveyden lukutaidon omaavilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan sekä muiden ihmisten terveyteen. Onkin siis tärkeää, että terveyden lukutaito olisi mahdollisimman hyvällä tolalla nuoresta iästä alkaen, Paakkari kertoo.

Tutkimustulosten laajempikin kansainvälinen soveltaminen on mahdollista, sillä tutkimuksessa kehitetty mittari on osa laajempaa kansainvälistä WHO-Koululaistutkimusta. – WHO-Koululaistutkimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella terveyden lukutaitoa ja sen yhteyttä esimerkiksi terveystottumuksiin tai muihin terveyden osoittimiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti, Paakkari kertoo.

LitL Olli Paakkarin terveyskasvatuksen väitöskirjan “Developing an instrument for measuring health literacy among school-aged children” tarkastustilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.5. klo 12.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Author: Saara Teirikko