Kauppatieteiden opiskelijat asennoituvat myönteisesti kestävään kehitykseen

Kauppakorkeakoulujen opiskelijat ovat tulevaisuuden asiantuntijoita ja johtajia, joten heidän suhtautumisensa kestävään kehitykseen vaikuttaa koko yhteiskunnan suuntaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan kauppatieteiden opiskelijat asennoituvat kestävään kehitykseen varsin myönteisesti. ”Kauppatieteiden yliopisto-opiskelijoiden asenteet kestävää kehitystä kohtaan olivat tutkimuksemme mukaan jopa hieman myönteisemmät kuin koko maan vertailuryhmässä”, Senior Fellow Merja Halme kertoo. ”Eräs selitys hyvälle tulokselle saattaa olla meneillään oleva koulutus, jossa kestävää kehitystä tuodaan esille yhä enemmän.”

Halme ja tutkijakollegat mittasivat kauppatieteiden opiskelijoiden arvot ja asenteet ja selvittivät, miten arvot linkittyvät asenteisiin kestävää kehitystä kohtaan. Lisäksi tutkijat vertasivat kauppatieteilijöitä koko maan vastaaviin ryhmiin. Tutkimusaineiston kauppatieteilijät olivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoita, ja muut tiedot tutkijat saivat vertailukelpoisista valtakunnallisista aineistoista.

Kauppatieteiden opiskelijoiden arvomaailma poikkesi jonkin verran vertailuryhmästä. Kauppatieteilijät olivat vertailuryhmää avoimempia muutoksille, ja esimerkiksi henkilökohtaisen menestyksen tavoittelu ja yhteiskunnallisen arvostuksen ja statuksen saavuttaminen oli heille tärkeämpää kuin vertailuryhmälle. Asenteiltaan kauppatieteiden opiskelijat suhtautuivat kestävään kehitykseen jopa hieman vertailuryhmää myönteisemmin, ja he olivat valmiimpia maksamaan korkeampaa hintaa ympäristöystävällisistä tuotteista ja muuttamaan omia elintapojaan ympäristön suojelemiseksi. Professori Markku Kuula uskoo, että kestävän kehityksen vahva läsnäolo tämän päivän kauppatieteellisessä koulutuksessa on muokannut opiskelijoiden asenteita myönteiseen suuntaan.

Tutkimusryhmä ehdottaa, että yliopisto asettaa opetukselle tavoitteita, joita seurataan muun muassa mittaamalla opiskelijoiden arvoja ja asenteita säännöllisesti. ”Kestävän kehityksen sanomaa ei voi edistää vain lisäämällä aihetta koskevan opetuksen määrää, vaan on panostettava opetuksen laadulliseen kehittämiseen ja asetettava sille tavoitteet. Opiskelijoiden arvot ja asenteet vaikuttavat vahvasti siihen, miten he omaksuvat uusia ajatuksia. Kun me opettajat tunnemme ne, pystymme muokkaamaan opetustamme kohderyhmälle sopivammaksi ja vaikuttavammaksi”, Merja Halme toteaa.

Lähde: Aalto-yliopisto 

Author: Saara Teirikko