NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman

 

Euroopan komissio on tänään (4.10.21) antanut myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Kyseessä on tärkeä vaihe menettelyssä, jossa EU myöntää Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä 2,1 miljardia euroa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettävällä rahoituksella tuetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ehdotettujen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Rahoitus edistää merkittävästi Suomen palautumista koronapandemiasta entistä vahvempana.

Komissio on arvioinut Suomen suunnitelman elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa vahvistettujen kriteerien perusteella.

Komissio toteaa arviossaan, että Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 50 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Suomi on ilmoittanut asettaneensa kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmaan sisältyvät uudistukset ja investoinnit edistävät merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Suunnitelma kattaa kaikki eniten päästöjä aiheuttavat alat eli energian, rakennukset, teollisuuden ja liikenteen. Uudistusten avulla on tarkoitus vähentää kivihiilen käyttöä energiantuotannossa, toteuttaa verouudistus puhtaampien teknologioiden edistämiseksi ja muuttaa jätelakia kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämiseksi. Suunnitelmaan sisältyvillä investoinneilla rahoitetaan puhtaita energiateknologioita ja niihin liittyvää infrastruktuuria, teollisuuden vähähiilistämistä, öljylämmityksen vaihtamista vähä- tai nollapäästöisiin lämmitysmuotoihin sekä sähköautojen yksityisiä ja julkisia latauspisteitä.

Komission arvion mukaan Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 27 prosenttia on osoitettu digitaalista muutosta tukeviin toimenpiteisiin. Suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä parannetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti maaseudulla, tuetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota, parannetaan työntekijöiden digitaitoja ja edistetään keskeisten teknologioiden, kuten tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan, kehittämistä.

Komissio katsoo, että Suomen suunnitelmaan sisältyy laaja joukko toisiaan vahvistavia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan Suomelle talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetuissa maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Suunnitelma käsittää monipuolisen valikoiman uudistustoimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta ja lujittamaan työmarkkinoiden toimintaa esimerkiksi uudistamalla julkisia työvoimapalveluja ja parantamalla ja helpottamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Suunnitelmaan sisältyy erityisiä toimenpiteitä nuorten ja osatyökykyisten integroimiseksi työmarkkinoille. Suomen suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteitä rahanpesun torjuntasäännöstön tuloksellisen valvonnan ja noudattamisen vahvistamiseksi.

Suunnitelma tarjoaa kattavan ja tasapainoisen ratkaisun Suomen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti kaikkia elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa esitettyjä kuutta pilaria.

Suomen suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä EU:n kärkitavoitteiden alalla. Näillä erityisillä investointihankkeilla vastataan kaikille jäsenmaille yhteisiin haasteisiin aloilla, joilla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi.

Komissio katsoo arvioinnissaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle, kuten elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa edellytetään. Komissio arvioi myös, että Suomen käyttöön ottamilla valvontajärjestelmillä voidaan suojata unionin taloudellisia etuja asianmukaisesti. Suunnitelmassa on myös esitetty riittävän yksityiskohtaisesti, miten kansalliset viranomaiset ehkäisevät ja paljastavat varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia ja toteuttavat tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Lähde: Euroopan komission Suomen-edustusto  

 

 

Author: Saara Kämppi