Koronaepidemia on heikentänyt monen maahan muuttaneen terveyttä ja hyvinvointia, osa on kokenut myös myönteisiä vaikutuksia

Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti maahan muuttaneisiin ihmisiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus. Epidemian aiheuttamat huolet, lisääntynyt yksinäisyys ja univaikeudet sekä vähentynyt toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan olivat maahan muuttaneiden keskuudessa yleisempiä kuin koko väestössä keskimäärin. Maahan muuttaneet myös kokivat terveytensä ja elämänlaatunsa heikommaksi ja he kokivat enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin koko väestö.

Lähes neljäsosa tutkimukseen osallistuneista maahan muuttaneista kertoi koronaepidemian heikentäneen heidän taloudellista tilannettaan melko paljon tai hyvin paljon. Vastaava osuus koko väestössä oli kuusi prosenttia.

Noin 15 prosenttia maahan muuttaneista kertoi kokeneensa syrjintää koronaepidemian aikana. Syrjintää kohdanneista merkittävä osuus kertoi kokeneensa sitä viikoittain.

Vaikka valtaosa maahan muuttaneista koki koronaepidemian heikentäneen omaa hyvinvointiaan, vastaajien joukossa oli myös niitä, joiden kokemukset olivat päinvastaisia. Moni kertoi tiivistäneensä yhteydenpitoa ystäviin epidemian aikana. Osa vastaajista kertoi myös yksinäisyyden vähenemisestä ja lisääntyneestä toiveikkuudesta tulevaisuutta kohtaan.

Yksinäisyys lisääntyi 36 prosentilla maahan muuttaneista ja 28 prosentilla koko väestöstä, maahan muuttaneista kuusi prosenttia ja koko väestöstä kaksi prosenttia kertoi sen puolestaan vähentyneen. Toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan väheni 38 prosentilla maahan muuttaneista ja 30 prosentilla koko väestössä, mutta samalla tämä tunne lisääntyi 20 prosentilla maahan muuttaneista ja vain seitsemällä prosentilla koko väestössä.

Raportin tulokset perustuvat Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin (MigCOVID) -tutkimukseen.

Lähde: THL

 

Author: Saara Kämppi