Yhteinen näkemys esteistä ja ratkaisuista auttaa kiertotalouden murroksessa

Circwaste-hankkeessa selvitettiin kriittisiä tekijöitä, joita ammattilaiset kohtaavat kiertotalouden ja kierrätyksen edistämisessä.

Juuri valmistuneen haastattelututkimuksen mukaan kaikilla kiertotaloutta edistävillä tahoilla ei ole yhtenevää näkemystä kiertotalouden esteistä ja mahdollisuuksista. Välittäjät, eli toimijat, jotka välittävät tietoa, osaamista ja esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, korostivat järjestelmällisiä lähestymistapoja kuten kansallista ja alueellista politiikkaa, säädöksiä ja tukia, sekä laajaa yhteistyötä eri alojen välillä. Kehittäjät, eli käytännön toimijat kuten esimerkiksi kiertotalouden palveluita ja ratkaisuja tarjoavat yritykset, puolestaan ​​keskittyivät enemmän käytännön ongelmiin kuten jätemateriaalien laatuun ja saatavuuteen, neitseellisten raaka-aineiden edullisuuteen tai nykyisten hallintokäytäntöjen joustavuuteen.

Kiertotaloudessa jätehuollon tehtävänä on edistää materiaalin arvon säilymistä kierrossa. Tulosten mukaan tätä voidaan edistää digitaalisilla jätehuollon ratkaisuilla, tarjoamalla avointa jätedataa ja lisäämällä keskeisten toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Haastateltavien mielestä paikallisia jätehuollon määräyksiä ja termejä on yhdenmukaistettava. Jätehuoltoalalla voisi olla nykyistä monipuolisempi rooli kiertotaloudessa, esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyä ja uudelleenkäyttöä mahdollistavien palvelujen tarjoajana tai jätteen prosessoinnissa soveltuvaksi valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

Tutkimuksessa haastateltiin ​​25 Circwaste-osahankkeissa toimivaa kehittäjää tai välittäjää, jotka edistävät hankkeissaan jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä eri sektoreilla, joita ovat rakentaminen, biohajoavien jätteiden ja sivuvirtojen hallinta, teolliset toiminnat, strateginen suunnittelu ja verkostoituminen sekä yhdyskuntajätehuolto. Toimijoilta kysyttiin kiertotalouden esteistä ja menestystekijöistä, joita esiintyi hankkeiden toteuttamisessa.

Lähde: SYKE / Circwaste-hanke 

Author: Saara Teirikko