Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021– Mahdollisuuksia muun kalan pyyntiin lisätään

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön sekä vuono- ja merialueen käsittävää kieltoa lohenkalastukseen kalastuskaudella 2021.

Lohen pyynnin väliaikainen kielto koskisi sekä vapakalastusta että lohen pyyntiin tarkoitettuja kiinteitä pyydyksiä eli patoa, kiinteää verkkoa ja kulkutusverkkoa. Rajoitusalueeseen kuuluisivat Tenojoen pääuoma, Tenon sivujoet, Tenovuono sekä vuonon edustan merialue laajalta neljän kunnan kokoiselta alueelta. Yhtenäinen rajoitusalue kattaisi siten Tenon lohipopulaation koko elinkierron. Tenon populaatioon kuuluu yhteensä 30 eri lohikantaa. Peruste poikkeukselliselle rajoitukselle on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa.

Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut väliaikaista kieltoa suhteessa eri perusoikeuksiin, kuten omaisuuden suojaan, saamelaisten oikeuteen harjoittaa kulttuuriaan ja perustuslain mukaiseen ympäristövastuuseen. Lohenkalastus Tenojoella kuuluu olennaisesti saamelaiskulttuuriin, mistä syystä on arvioitava, onko tauko lohenkalastukseen haitallisempi kuin kalastusmahdollisuuksien heikkeneminen jatkossa.

Voimassa olevan kalastuslain hyväksymisen yhteydessä perustuslakivaliokunta painotti, että julkisella vallalla ei ole ainoastaan valtuutusta vaan myös kalastuslain 52 pykälän mukainen vastuu huolehtia kalavarojen kestävästä käytöstä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Lohenkalastuksen kiellolla on negatiivisia vaikutuksia myös Tenojokilaakson talouteen. Erityisesti matkailuelinkeino ja osakaskunnat kärsivät matkailu- ja kalastuslupatulojen vähentymisestä. Utsjoen kunta on jo aloittanut alueen toimijoiden kanssa äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden valmistelun.

Lohenkalastuksen kiellon vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muun kalan kuin lohen pyyntiin.

Raportit Tenon lohikantojen tilasta löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivuilta 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö 

Author: Saara Teirikko