Selvitys: Tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu häiritsevät yleisimmin Suomessa

Yleisimmin ihmisten unta ja oleskelua häiritsevät tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta selvityksestä, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin, miten häiritseviksi ihmiset kokevat eri ympäristömelun lähteet omassa arjessaan. Selvityksen mukaan hyvin häiritsevänä tieliikennemelun koki arjessaan 4,8 prosenttia ja lähinaapureiden melun 4,5 prosenttia vastaajista. Muita tutkimuksessa mukana olleita ympäristömelun lähteitä olivat rautatie-, raitiovaunu- ja lentoliikenne, teollisuus ja satamat sekä lähinaapureiden lisäksi muu naapurusto.

Melun kokeminen häiritseväksi on hyvin yksilöllistä. Noin viidesosa luokittelee itsensä meluherkäksi Suomessa. Tässä selvityksessä se, luokitteliko vastaaja itsensä meluherkäksi vai ei, näytti määrittävän eniten ympäristömelun kokemista häiritseväksi. Esimerkiksi se, kokiko oman oleskelun merkittävästi häiriintyvän tieliikennemelun tai lähinaapurien melun vuoksi, oli yli kolme kertaa yleisempää meluherkiksi itsensä määrittelevillä. Myös unen häiriintyminen tieliikennemelun vuoksi oli heillä lähes viisi kertaa yleisempää.

Selvityksen aineistona oli THL:n vuonna 2015 keräämä koko Suomen kattava kyselyaineisto (Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH). Tutkimukseen poimittiin satunnaisesti 38 000 henkilön otos 20 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Kyselyn vastausaktiivisuus oli 53 prosenttia eli vastaukset saatiin noin 20 000 henkilöltä.

Turunen ym. (2021). Eri ympäristömelulähteiden kokeminen häiritseväksi Suomessa(linkki).

Lähde: THL 

Author: Saara Teirikko