Peleistä voi tulla digitaalisia lääkkeitä

Suoma­lainen tutki­mus­ryhmä ke­hittää peli­te­rapiaa. Hel­singin ylio­piston apu­laisp­ro­fes­sori Ma­tias Pal­van tutki­mus­ryhmä yh­distää ai­vo- ja peli­tut­ki­musta ja ke­hittää digi­taa­lisia lääk­keitä eri­tyi­sesti masen­nuksen hoi­toon.

Tutki­mus­ryhmä on kehit­tänyt Melio­ra-pelin masen­nuksen hoi­toon ja kogni­tii­viseen kuntou­tukseen. Me­lioraa on tes­tattu osana masen­nuksen hoi­toa. Tutki­muksen väli­tu­losten mu­kaan 15–20 tun­nin Melio­ra-pe­laa­minen vä­hentää masen­nu­soi­re­pis­teitä 30–35 pro­senttia ja 40–50 tun­nin pelaa­minen yli 50 pro­senttia.

Par­haillaan ryh­mä ke­hittää Me­lioran poh­jalta pe­rustaa yksi­löi­ty­välle tera­peut­ti­selle pelia­lus­talle eli ai­vojen toi­mintaa muovaa­valle tieto­ko­ne­pe­lille. Han­ke tuot­taa tekno­logiaa, jol­la voi­daan kohden­ne­tusti muut­taa ai­vojen toi­mintaa pe­lien ja digi­taa­listen alus­tojen avulla.

Tekno­lo­gia­teol­li­suuden 100-vuo­tis­säätiö ja Ja­ne ja Aa­tos Er­kon sää­tiö myön­sivät hank­keelle vas­tikään 500 000 eu­ron rahoi­tuksen. Aja­tuk­sena on, et­tä ai­vojen toi­mintaa muovaa­vista video­pe­leistä voi tul­la tär­keä uu­si aivo­sai­rauksien hoito­muoto. Ne voi­vat myös aut­taa ikään­tyviä pi­tämään yl­lä aivo­kuntoaan. (Hert­ta Vie­rula, uu­tinen on jul­kaistu aiem­min Lääkä­ri­lehden verkko­si­vuilla)

Lähde: Potilaan Lääkärilehti

Author: Tuula Pohjola