Ongelmallinen sosiaalisen median käyttö uhka koululaisten hyvinvoinnille

WHO-Koululaistutkimuksen tulosten mukaan joka kymmenes koululainen luokitellaan sosiaalisen median ongelmakäyttäjäksi.

Suomalaisnuorista 9 % luokitellaan sosiaalisen median ongelmakäyttäjiksi ja 34 % nuorista kuuluu riskiryhmään tai heillä on kohonnut riski ongelmalliseen somen käyttöön. Ongelmallinen käyttö oli yleisintä 15-vuotiailla ja liittyi heikompaan koulumenestykseen sekä matalampaan terveyden lukutaitoon. Tulokset osoittivat myös vanhempien merkityksen. Jos perheen valvonta koettiin vähäiseksi, niin koululaisella oli suurempi todennäköisyys somen ongelmakäytölle, kuin tilanteessa, jossa perheen valvontaa koettiin olevan kohtalaisesti tai paljon.

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa ongelmallisen sosiaalisen median käytössä. Suurempi osa tytöistä kuin pojista (40 % vs. 27 %) kuitenkin kuului kohonneen ongelmallisen käytön riskin ryhmään.

Yhteys sosiaalisen median ongelmakäytön ja yksinäisyyden kokemisen välillä oli tulosten perusteella selkeä: ongelmallinen somen käyttö lisäsi riskiä yksinäisyyden kokemiselle. Noin 9 % nuorista, joilla ei ole kohonnutta riskiä somen käytölle, kokee yksinäisyyttä. Vastaava lukema kohonneen riskin ryhmässä on jo 18 % ja ongelmakäyttäjillä 27 %.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ongelmallisen sosiaalisen median käytön yhteyttä 11 eri terveysindikaattoriin. Somen ongelmakäytön haitalliset terveysvaikutukset olivat ilmeisiä ja jo kuuluminen kohonneen riskin ryhmään kaksinkertaisti terveysriskin lähes jokaisessa mitatussa terveysindikaattorissa. – Tulos on merkittävä, sillä tähän ryhmään kuuluu kolmasosa koululaisista. Niillä nuorilla, joilla on esimerkiksi vaikeuksia rajoittaa tai lopettaa sosiaalisen median käyttöä, on moninkertainen riski toistuviin niska-hartiasärkyihin, ärtyneisyyteen, alakuloisuuteen, hermostuneisuuteen ja aamuväsyneisyyteen, verrattuna nuoriin, joilla sosiaalisen median käyttöön ei liittynyt vastaavia haasteita, WHO-Koululaistutkimuksen päätutkija Leena Paakkari Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Koululaisten ongelmallisen sosiaalisen median käytön yhteyksiä useisiin eri terveysindikaattoreihin selvitettiin WHO-Koululaistutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3408 11-, 13- ja 15-vuotiasta oppilasta eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Health -tiedejulkaisussa.

Ongelmallista sosiaalisen median käyttöä mitattiin yhdeksän väittämän mittarilla, jossa koululaiset arvioivat esimerkiksi sitä, että aiheuttaako tauko sosiaalisesta mediasta heille huonotuulisuutta, ovatko he yrittäneet viettää vähemmän aikaa sosiaalisessa mediassa siinä onnistumatta tai ovatko he laiminlyöneet joitain asioita sosiaalisen median käytön takia. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkopohjaisia julkisia tai puolijulkisia sivustoja ja palveluja, jotka mahdollistavat niiden käyttäjille tiedon tuottamisen, jakamisen ja vastaanottamisen sekä keskinäisen yhteydenpidon (esim. Instragram, Snapchat, WhatsApp, TikTok).

Lähde: Jyväskylän yliopisto 

Author: Saara Teirikko