Opinnäytetyö: CRnet-uutiskirje organisaation tiedonhaun ja vastuullisuusosaamisen tukena

Aloitin toimittajaharjoittelijana Crnet Oy:llä huhtikuussa 2019. Työharjoittelu viestinnän ja vastuullisen liiketoiminnan konsultoinnin parissa vastasi erinomaisesti kestävän kehityksen opintoihini sekä ammatillisiin tavoitteisiini. CRnetillä pääsin myös osaksi työyhteisöä, jossa osaamiseeni uskottiin – minua kannustettiin rohkeasti tarttumaan haasteisiin ja annettiin mahdollisuus kehittyä vastuullisuusalan asiantuntijana. Harjoittelun jälkeen jatkoinkin CRnetillä osa-aikaisena toimittajana, ja alkuvuodesta 2020 tehtiin myös opinnäytetyösopimus CRnetin kanssa.

Yhdessä toimitusjohtajan Tuulan kanssa lähdimme viemään ajatusta eteenpäin tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selvittää, voiko CRnet-uutiskirjeiden kaltaisilla tietopalveluilla helpottaa ja tukea asiakkaiden tiedonhaun prosesseja tarjoamalla heille ajantasaista ja luotettavaa tietoa kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Ja koska CRnet palveluntarjoajana keskittyy kannattavan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen, oli tutkimuksen yhtenä lähtökohtana tutkia, lisääkö luotettavan, ajantasaisen ja puolueettoman tiedon jakaminen asiakasorganisaatioiden henkilöstön vastuullisuus- ja työelämäosaamista.

Aihe on ajankohtainen, sillä arjen uutisvirtamme sisältää nykyään luotettavan tiedon lisäksi myös paljon valheellista ja virheellistä tietoa, jolloin oikean tiedon löytäminen voi olla vaikeaa – varsinkin vastuullisuus ja kestävä kehitys alueina ovat haastavavia. Uutta ja luotettavaa tietoa kuitenkin tarvitaan, jotta organisaation kestävä kehittyminen olisi mahdollista. Lisäksi muuttuva toimintaympäristö ja yhteiskunnan lisääntynyt valveutuneisuus asettavat yrityksien ja organisaatioiden strategiselle johdolle uusia ekologisia ja sosiaalisia reunaehtoja. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on muutos kohti vastuullisempaa liiketoimintaa entistä tärkeämpää. Muutosten perustaksi johto tarvitsee luotettavaa ja ajantasaista tietoa vastuullisuudesta, ja jotta vastuullisuustyössä voitaisiin onnistua tulee henkilöstön vastuullisuusosaamista kehittää jatkuvasti.

CRnet-tietopalvelutuotteet: Vaikuttava uutiskirje-tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toukokuussa 2020. Kysely lähetettiin yhteensä 152 CRnet-uutiskirjeen tilaajalle, joista 34 vastasi kyselyyn eli lopullinen vastausprosentti oli 22 %. Ottaen huomioon tutkimusajankohdan, jonka haasteina olivat kesälomien alkaminen ja koronapandemiasta aiheutuneet työelämän muutokset organisaatioissa, olimme tyytyväisiä saavutettuun vastauksien määrään.

Erittäin tyytyväisiä olimme saamiimme tuloksiin! Tutkimus osoittaa, että asiakkaat lukevat uutiskirjeitä mielellään ja ne toimivat hyödyllisinä työelämän viestinnän välineinä. Tutkimuksen perusteella CRnet-uutiskirjeet myös vastaavat ominaisuuksiltaan hyvän tietopalvelutuotteen vaatimuksia tarjoamalla asiakkaille luotettavaa, faktapohjaista ja asiakkaalle merkityksellistä tietoa. Lisäksi saimme selville, että juuri CRnet-uutiskirjeet toimivat lähes kaikilla tutkimukseen vastanneilla asiakkailla (97 %) myös oppimisen välineenä – kirjeiden avulla on opittu uusia asioita mm. kestävästä kehityksestä, yritysvastuusta, ympäristöasioista ja vastuullisuus- ja yritysviestinnästä.

Erityisesti opinnäytetyöni vahvisti, että CRnet-uutiskirjeiden kaltaisilla tietopalveluilla voidaan kehittää organisaatioiden vastuullisuusosaamista ja sitä kautta myös vaikuttaa niissä tehtävään vastuullisuustyöhön. Organisaatioille suunnatut tietopalvelut voivat olla resurssiviisas ja samalla luotettava vaihtoehto kerätä tietoa liiketoiminnan haasteellisista osa-aluista, kuten vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

Kiinnostuitko aiheesta ja haluat tietää lisää? Pääset lukemaan opinnäytetyöni kokonaisuudessaan täältä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020102821714.

Minä ja CRnet haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita ja toivottaa asiakkaillemme jatkossakin hyviä lukuhetkiä CRnet-uutiskirjeiden parissa!

Saara Teirikko
CRnet-toimittaja ja kestävän kehityksen korkeakouluopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK)
Lisätietoja: [email protected]

 

Author: Tuula Pohjola