Ecocidelaw Finland : ympäristötuhon kansainvälinen kriminalisointi

Nykyisten lakien sallima, vuosikymmeniä jatkunut ekosysteemien laajamittainen vahingoittaminen ja tuhoaminen (Ecocide) on johtanut maailmanlaajuiseen ilmasto- ja ympäristökriisiin. Sopimukset, säännöt ja oikeuskäytännöt ovat epäonnistuneet estämään kaiken tämän.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä on muutettava siten, että ympäristötuho (Ecocide) sisällytetään jo voimaan tulleiden rikoslakien rinnalle, jotka kriminalisoivat kansanmurhan, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Lakimuutos tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan juridisen keinon vastuullisissa asemissa oleville. Muutos voidaan panna täytäntöön nykyisissä rikosoikeuden järjestelmissä.

Vetoomusta käytetään sekä kansainvälisesti että kansallisesti osoittamaan hallituksille kansalaisten kasvavaa kannatusta aloitteelle. Vetoomus on avoin uusille allekirjoituksille, ja se vahvistuu samalla kun yhä useampi hallitus julistaa vaatimukselle tukensa.

Ecocide-lain tausta, perustelut ja tilanne
Tällä hetkellä kansainvälisessä Stop Ecocide -kampanjassa ryhmä lakimiehiä laatii lain yksityiskohtaista luonnosta. Saarivaltiot Malediivit ja Vanuatu ovat virallisesti ehdottaneet lakimuutosta käsiteltäväksi kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on antanut tukensa lakialoitteelle. Muista maista Belgian hallitus on virallisesti sitoutunut tukemaan tätä aloitetta ja sitä käsitellään eduskunnassa myös Ruotsissa. Kansainvälistä kampanjaa koordinoi Jojo Mehta tiimeineen.

Ecocide Law Finland on itsenäinen suomalainen ryhmä osana kansainvälistä kampanjaa. Ecocide-laki puolustaa koko maapalloa, ei vain ihmisen elinympäristöjä. Se kattaa maapallolle, meri- ja jokijärjestelmille, kasvillisuudelle ja eläimistölle aiheutuneiden ekosysteemien välittömät vahingot sekä niistä aiheutuvat vaikutukset ilmastoon. Ecocide-käsitteen eli ympäristötuhon alle luettavat vahingot vaikuttavat kielteisesti maapallon monilla tasoilla. Haitat eivät ole aina vain ympäristöä koskevia; ne voivat olla myös kulttuurisia ja emotionaalisia sekä vaikuttaa yhteisöihin syvällä tasolla. Etenkin kun kyseisen kulttuurin elämäntapa on syvästi ja/tai käytännöllisesti sidoksissa kärsivään ekosysteemiin, aiheutetut vahingot ovat luettavissa Ecocide-käsitteen alle.

Miksi tarvitsemme kansainvälisen Ecocide-lain?
Yksinkertaisesti: tällä hetkellä ei ole olemassa kansainvälistä ja oikeudellisesti sitovaa velvollisuutta huolehtia maapallon elinkelpoisuudesta. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat tuhota luonnonympäristöjä ja yhteisöjä tavoittelemalla voittoa ilman  syytetyksi joutumista. Nykyisin voimassa olevat lait asettavat osakkeenomistajan edun etusijalle.

Mitä Ecocide-laki saavuttaisi?
Rikoslaki määrittelee mikä on moraalisesti hyväksyttävää, joten ympäristötuhon kriminalisointi muuttaa sekä kulttuurista ajattelutapaa että oikeudellista todellisuutta eli se luo uuden moraalisen perustan globaalille toiminnalle.
Kansainvälisen rikostuomioistuimen käytännöissä syytteen nostaa valtio, jonka alueella ympäristötuho tapahtuu, ja jos valtio ei nosta syytettä, kansainvälisen rikosoikeuden tehtävä on nostaa se. Universaalin periaatteen mukaan, mikä tahansa kansainvälisen Ecocide-lain ratifioinut valtio voi omassa maassaan pidättää muun maan kansalaisen, joka on vastuussa laajamittaisesta ympäristötuhosta. Tämä siis koskee myös kansalaisia, jotka tulevat valtioista, joissa lakia ei ole ratifioitu.

Ecocide-laki estää ekosysteemeille vaarallisen teollisen toiminnan, joka aiheuttaa ympäristön tuhoutumista ja pahentaa ilmastonmuutosta suuressa mittakaavassa ja systemaattisesti. Toisin sanoen, Ecocide-laki jarruttaa yhtiöiden haitallista toimintaa tekemällä ylimmistä johtajista henkilökohtaisesti rikosoikeudellisesti vastuullisia systemaattisen ympäristötuhon suhteen, sekä se estää myös hallituksia myöntämästä lainvastaisia lupia, pankkeja antamasta lainaa, sijoittajia tukemasta ja vakuutusyhtiöitä takaamasta tämänkaltaisia toimia ja toimintoja. Nämä kerrannaisvaikutukset alkavat näkyä yhteiskunnassa heti, kun valtio ehdottaa ympäristötuhon kriminalisointia Rooman perussääntöä muuttamalla.

Yritysten menestys riippuu yhteiskunnan ja sijoittajien luottamuksesta. Ecocide-laki horisontissa merkitsee yritysten koskemattomuuden loppumista ja saa aikaan yritysten sekä rahoituksen siirtymisen pois vahingollisista toimintatavoista. Tästä johtuen Ecocide-lakialoite on nopein keino globaaliin muutokseen. Siirtymäaika lain voimaantuloon on 3-5 vuotta, ja tämä horisontti sallii yhtiöiden muuttaa toimintamalliaan. Aiheutettuja ympäristötuhoja ei tutkita takautuvasti, eikä niistä voida syyttää takautuvasti.

Ecocide-laki on myös erittäin tärkeä puuttuva laki, koska luonnon oikeudet edellyttävät toteutuakseen niitä suojaavan lain. Myös ympäristönsuojeluun kaikilla tasoilla, ympäristöoikeuteen sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuteen tarvitaan kansainvälisen tason rikoslaki, johon voidaan vedota korkeimmalla tasolla. Nykyiset ja seuraavat sukupolvet tarvitsevat Ecocide-lain, joka suojelee kattavasti tulevaisuuden elämää maapallolla.

Usein kysytyt kysymykset – Ecocide ja laki

Tunnettuja tukijoita tällä hetkellä ovat mm. Richard Falk, Former UN Special Rapporteur, Professor Emeritus of International Law, Princeton University, Dr Jane Goodall DBE, Primatologist, anthropologist and Founder of Jane Goodall Institute. UN Messenger of Peace ja Caroline Lucas, UK MP for Brighton Pavilion. Former Leader of the Green Party of England and Wales

Kampanjastrategia on rohkaista hallituksia sitoutumaan yksinkertaiseen vaatimukseemme: “Tue ympäristötuhon (Ecocide) kansainvälistä kriminalisointia.” Akateeminen, historiallinen ja lainopillinen sivusto Ecocide-laista .

Lisätietoja:

Raila Knuuttila: [email protected] , Mikko Husman: [email protected]

www.ecocidelawfinland.org

Lähde: Ecocide Law Finland

Author: Tuula Pohjola