Arvo- ja asennetutkimus: Ongelmat kasautuvat alkoholiongelmista kärsiviin perheisiin

Perhepiirissään alkoholin ongelmakäyttöön törmänneet ovat neljä kertaa keskimääräistä useammin kohdanneet perheessään myös huume- tai lääkeriippuvuutta ja kolme kertaa useammin väkivaltaa sekä kiusaamista tai hyväksikäyttöä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Peliriippuvuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä esiintyy alkoholiongelmaisissa perheissä ja parisuhteissa kaksi kertaa koko väestöä todennäköisemmin.

”Monet vaikeudet näyttävät kasautuvan alkoholin ongelmakäytön ympärille. Vaikka syy-seuraussuhdetta ei usein olemassa olevan tutkimustiedon perusteella voida osoittaa, näyttäisi päihdeongelmaan puuttuminen olevan usein perusteltua myös muiden ongelmien lieventämiseksi”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Analyysin Hyssyttelyn hinta.

EVA selvitti suomalaisten suhdetta alkoholiin ja alkoholin ongelmakäyttöön useilla eri kysymyksillä. Puolet (50 %) suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholiongelmia hyssytellään suomalaisilla työpaikoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa. Vain neljäsosa (24 %) on eri mieltä. Kolme prosenttia vastaajista pitää omaa alkoholinkäyttöään ongelmallisena. Kuitenkin jopa 19 prosenttia suomalaisista on huolissaan omasta tai läheistensä alkoholin tai päihteiden käytöstä. Suomalaisista kaksitoista prosenttia arvioi oman tai läheistensä alkoholinkäytön lisääntyneen koronapandemian aikana.

Tulokset perustuvat 2 019 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 16.–28.10.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.  Sanna Kurronen: Hyssyttelyn hinta -EVA Analyysi .

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

 

Author: Tuula Pohjola