WWF käy Inkoossa kosteikon avulla metsätalouden ravinnevalumien kimppuun

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Inkoon Degerbyhyn kahden hehtaarin laajuisen metsäkosteikon, joka estää rehevöittävien ravinteiden valumista kosteikon yläpuolisesta talousmetsästä Ingarskilanjokeen ja edelleen Itämereen. Kosteikko myös viivyttää vettä suurten virtaamien aikaan ja toisaalta varastoi vettä kuivina kausina.

Kosteikot hidastavat veden virtausta, jolloin ravinteet ja maa-aines saavat aikaa laskeutua kosteikon pohjaan. Näin ne eivät kulkeudu rehevöittämään Itämerta tai sisävesiämme. Ravinteita pidättäviä kosteikkoja on perinteisesti rakennettu maatalousmaiden yhteyteen, mutta kosteikot käsittelevät myös metsätalousmailta tulevia valumavesiä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan etenkin metsäojitusten aiheuttama ravinnekuormitus on paljon aiempaa luultua suurempi.

Pällasin kosteikko rakennetaan alavassa notkossa sijaitsevalle vanhalle ojitetulle peltoalueelle, jossa kasvaa kitukasvuisia puita. Alue, josta vedet valuvat kosteikkoon, on noin 60 hehtaarin suuruinen ja lähes kokonaan ojitettua talousmetsää. ”Kosteikko käsittelee sekä vanhasta metsäojituksesta peräisin olevat ravinteet ja kiintoaineksen että mahdollisten tulevien hakkuiden aiheuttaman ravinnekuorman” kertoo WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola. Ingarskilanjoen sivu-uomaan rakennettava niemekkeinen ja saarekkeinen kosteikko lisää myös luonnon monimuotoisuutta, sillä monet vesilintulajit viihtyvät tällaisessa ympäristössä. Lisäksi kosteikko tuo maisemaan vaihtelevuutta. Kosteikko rakennetaan kokonaan maanomistaja Christian Strömbergin maille.

Kosteikko rakennetaan patopengerryksen avulla, eikä kaivamalla, kuten tavallisesti. Vesi johdetaan kosteikolta pois kivetyn pohjakynnyksen kautta.

WWF on rakentanut 4K-hankkeessaan tähän mennessä viisi kosteikkoa Länsi-Uudellemaalle Siuntionjoen, Ingarskilanjoen ja Inkoonjoen valuma-alueille. Pällasin kosteikko tulee olemaan näitä kaikkia suurempi.

Lähde: WWF Suomi 

Author: Saara Teirikko