Valaat kärsivät ilmastonmuutoksesta – valaidensuojelu toisi yllättäviä ilmastohyötyjä

Valaat ovat merien ravintoketjun huipulla ja niillä on suuri merkitys merten ekosysteemien hyvinvoinnille. Muutokset merissä ja merten lajeissa heijastuvat valaisiin monin tavoin. Ilmastonmuutos on jo muuttanut merien ekosysteemejä esimerkiksi nostamalla meriveden lämpötilaa ja vaikuttamalla sen suolapitoisuuteen jäätiköiden sulamisvesien ja lisääntyneiden sateiden myötä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös valaiden ravinnon saantiin esimerkiksi arktisen ja Etelämantereen jäisten merialueiden sulaessa. Jos ravinto vähenee ja siirtyy uusille alueille, valaiden pitää vaeltaa nykyistä pidempiä matkoja ravinnon perässä. Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset ravintoon ovat heikentäneet jo valmiiksi uhanalaisen Pohjois-Atlantin mustavalaan lisääntymistä.

Tuoreimmat tutkimustulokset osoittavat, että valailla voisi olla yllättävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Valaiden ilmastohyöty liittyy erityisesti niiden rooliin kasviplanktonin tuottavuuden lisäämisessä. Kasviplankton tuottaa jopa puolet ilmakehän hapesta ja sitoo merkittävän määrän ilmakehän hiilidioksidista itseensä. Valaat parantavat kasviplanktonin kasvuolosuhteita ravinnepitoisella ulosteellaan, jolloin lisääntynyt kasviplankton voi sitoa yhä enemmän hiilidioksidia itseensä.

Niin sanotuista suurvalaista kuusi lajia 13:sta on uhanalaisia tai vaarantuneita. Joka vuosi arviolta 300 000 valasta ja delfiiniä kuolee kalastuksen sivusaaliina. Myös lisääntynyt meriliikenne ja vedenalainen melu aiheuttaa valaille haittaa. Valaiden pyynnin kiellosta huolimatta muutamat maat pyytävät valaita edelleen. Tällä hetkellä valaita arvioidaan olevan maapallon merissä noin 1,3 miljoonaa.

Parhaillaan WWF työskentelee valaiden ja muiden lajien suojelemiseksi. Tavoite on saada suojeltua 30 prosenttia valaille ja delfiineille kriittisistä alueista vuoteen 2030 mennessä. Valaiden suojelu on tärkeää paitsi lajien itsensä kannalta myös merien ekosysteemeille. Uuden tutkimistiedon valossa valaiden suojelulla saavutettaisiin lisäksi ilmastohyötyjä. ”Valaat ovat mertemme kuninkaallisia. Haluamme, että meret säilyvät monimuotoisina ja hyötyvät valaiden läsnäolosta myös tulevaisuudessa. Siten myös tulevat sukupolvet saavat ihastella valaiden kauneutta”, sanoo WWF Suomen Vanessa Ryan.

Lähde: WWF Suomi 

Author: Saara Teirikko