Opin­po­lun uu­dis­tuk­sil­la li­sä­tään las­ten ja nuor­ten yh­den­ver­tai­suut­ta, kou­lu­tuk­sel­lis­ta ta­sa-ar­voa ja yleis­si­vis­tys­tä

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu, perusopetuksen päättöarviointi, oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle sekä yleissivistystä vahvistava lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma käynnistävät uudistusten lukuvuoden 2021–22.

Lahdessa on käynnistynyt elokuusta 2021 kansallista koulutusjärjestelmää koskevia uudistuksia esi- ja perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Uudistusten tärkeä tavoite on lisätä lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, koulutuksellista tasa-arvoa ja yleissivistystä. Uudistuksilla haetaan vaikuttavuutta opinpolun alku- ja loppupäähän. Tavoitteena on entisestään kehittää suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuutta hyvinvoinnin tukijana.

Lahti on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Lahdesta kokeiluun osallistuu 11 kaupungin päiväkotia. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa ja tutkitaan huoltajien palveluvalintoja. Kokeilulla saadaan tietoa sen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin sekä terveen itsetunnon muodostumiseen

Opetushallitus on laatinut kouluille kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Kriteerit ovat käytössä heti elokuusta 2021. Ensimmäiset uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022 peruskoulunsa päättäville oppilaille.

Perusopetuksen uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin. Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudistus käynnistyi viime lukuvuonna kuntien ja koulujen arvioinnin käytänteiden yhtenäistämisellä. Päättöarvioinnin kriteerit avaavat oppimisen edistymistä ja osaamista. Lahden perusopetus on lisäksi tuottanut opettajille arviointityön tukimateriaalia.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, mitä hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9. Uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5, 7, 8 tai 9 saamiseksi.

Elokuun alusta oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Perusopetuksen päättäneillä alle 18-vuotiailla oli tänä keväänä ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Ilman jatko-opintopaikkaa oleva nuori saa ohjausta oman peruskoulun opinto-ohjaajalta elokuun aikana ja tämän jälkeen kaupungin nuorisopalveluista. Opintojen ohjauksesta saa lisätietoa syksyn vanhempainilloissa ja lukion infotilaisuuksissa sekä koulun opolta.

Nuori saa tukea jokaisessa muutosvaiheessa, ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opinto-ohjausta tehostetaan. Jokainen oppilas ja opiskelija saa opinto-ohjausta opintojensa suunnitteluun. Perusopetuksen päättövaiheen 8. ja 9. -luokkalaisten on mahdollista saada myös tehostettua opinto-ohjausta jatko-opintojensa suunnitteluun.

Lukioissa ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa uusien opetussuunnitelmien (LOPS) mukaisesti. Hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistamisen ja vahvistamisen ohella opetussuunnitelman punaisena lankana kulkee opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Laaja-alaisuutta edistää myös lukio-opintojen uudenlainen rakenne. Kurssien sijaan lukioissa opiskellaan jatkossa opintojaksoja, jotka voivat olla eri laajuisia ja oppiainerajat ylittäviä. Nämä antavat uuden mielekkään mahdollisuuden myös opettajien yhteistyölle.

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Tuula Pohjola