Lahti varautuu ilmastonmuutokseen kehittämällä hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutos lisää Suomessa sään ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita ja pitkiä kuivia kausia. Rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien eli hulevesien hallinnasta tulee entistä tärkeämpää ja vaikeampaa. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti kehittää uusia tapoja vähentää hulevesien aiheuttamia tulvariskejä ja vesistökuormitusta.Toimivalla hulevesien hallinnalla Lahti luo myös viihtyisää kaupunkiympäristöä ja parantaa kaupunkialueiden pohjavesiolosuhteita.

Lahdessa on viime vuosina tutkittu kattavasti hulevesien muodostamia tulvariskejä ja tunnistettu alueita, joilla hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi rajallisen hulevesiviemärikapasiteetin tai vesistöjen herkkyyden vuoksi. Lahti on käyttänyt tietoja uudessa yleiskaavatyössä, jossa hulevesiin liittyvät näkökohdat on ensimmäistä kertaa nostettu esille omana erillisselvityksenä. Selvitys puolestaan ohjaa huomioimaan ne riittävän tarkasti myös Lahden tulevassa maankäytön suunnittelussa.

Lahti saavutti hulevesien hallinnassa tärkeän virstanpylvään kesällä 2020, kun osa kaupungin keskusta-alueelta ennen Vesijärveen johdetuista hulevesistä alettiin siirtää käsiteltäviksi noin 3 kilometrin päähän Hennalaan. Hennalan hulevesijärjestelmä rakennettiin vuonna 2018 osana Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean -ratkaisut -hanketta. Vastaavan käsittelyjärjestelmän perustaminen Lahden keskusta-alueelle ei olisi ollut mahdollista sen vaatiman tilan vuoksi. Hennalan järjestelmä koostuu kiintoainesta poistavasta laskeutusaltaasta, biosuodatuskentästä, kosteikkoaltaasta sekä niitä yhdistävästä uomastosta. Järjestelmän ytimen muodostava biosuodatuskenttä on jaettu kolmeen toisistaan eristettyyn, erilaisella biosuodatusmateriaalilla varustettuun ja erillissalaojitettuun lohkoon.

Ennen järjestelmän rakentamista Helsingin yliopiston Lahden yksikössä tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella biosuodatusmateriaalit puhdistavat pois yli 90 prosenttia hulevesien tärkeimmistä haitta-aineista. Järjestelmän toimivuutta tutkitaan tulevina vuosina seurantanäyttein ja saatuja oppeja jaetaan ja hyödynnetään tulevassa hulevesirakentamisessa.

Hulevesien puhdistamista lähellä niiden syntypaikkoja tutkitaan lisäksi kesällä 2021 alkaneessa Hulevesien laatu ja kaivokohtainen suodatus -hankkeessa. Siinä Lahden hulevesikaivoihin on asennettu hulevesien haitta-aineita poistavia suodattimia, joiden tehokkuutta ja käytännön toimivuutta kartoitetaan hankkeen aikana.

Lue lisää hulevesien hallinnasta Lahdessa täältä.

Lähde: Green Lahti

Author: Riikka Pasanen