Digitaalisen turvallisuuden edelläkävijät harjoittelevat ja kouluttautuvat säännöllisesti – kyselytutkimus kartoitti digiturvan tilaa julkishallinnossa

Digi- ja väestötietovirasto toteutti syksyllä 2020 kaksi laajaa kyselyä julkishallinnon organisaatioiden digitaalisen turvallisuuden nykytilasta ja tavoitteista, tarpeista, palveluista ja menettelyistä. Kyselyihin vastasi yhteensä 186 organisaatiota, joiden joukossa oli kuntia, valtion virastoja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä sairaanhoitopiirejä.

Kyselyiden tuloksista tunnistettiin ryhmä organisaatioita, jotka pystyvät muita paremmin havaitsemaan erilaiset tietoturvallisuuden poikkeamatilanteet, toimimaan näissä tilanteissa tehokkaasti ja palautumaan poikkeamista nopeasti takaisin normaalitilaan. Näitä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen turvallisuuden edelläkävijöinä. Vastauksista havaittiin, että tietyt tekijät yhdistävät kaikkia edelläkävijäorganisaatioita. Näissä organisaatioissa digitaalisen turvallisuuden harjoituksia ja koulutuksia järjestetään säännöllisesti, toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tunnistettu ja luokiteltu, ja tietoturvallisuuden sekä sen ajantasaisuuden arviointiin käytetään vakiintuneita menetelmiä.

Kaikkein selkeimmin digitaalisen turvallisuuden edelläkävijöitä yhdistävä ominaisuus on säännöllinen häiriötilanteiden harjoittelu. Kaikki edelläkävijäorganisaatiot harjoittelevat toimimista poikkeamatilanteessa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi kaikki edelläkävijät järjestävät henkilöstölleen säännöllisesti digiturvakoulutusta ja -perehdytystä. Näissä organisaatioissa on yleisesti johdon tuki digitaalisen turvallisuuden kehittämiselle. Edelläkävijät pitävät myös oman organisaation kriittisten kohteiden tunnistamista ja niiden turvallisuuden säännöllistä arviointia oleellisena osana hyvää digitaalisen turvallisuuden hallintaa.

Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, että valtion virastot, sairaanhoitopiirit ja yliopistot ovat yleisesti ottaen hieman pidemmällä digitaalisen turvallisuuden toimeenpanossa kuin kunnat ja ammattikorkeakoulut, vaikka poikkeuksiakin löytyy.

Kuitenkin vastauksista havaittiin, että digiturvan tasosta riippumatta kaikki julkishallinnon organisaatiot painivat samankaltaisten haasteiden kanssa. Kaikki kyselyihin vastanneet kertovat digitaalisen turvallisuuden resurssien olevan niukat; erityisesti osaavasta henkilöstöstä on pulaa. Tietoturvan, tietosuojan ja digitaalisen turvallisuuden tukemiseen toivotaankin enemmän yhteisiä, keskitettyjä, kustannustehokkaita palveluja sekä toimivia yhteistyöverkostoja.

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto 

Author: Saara Teirikko