Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaosto on nimennyt yhdyspintatyöryhmän – Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen mukana työryhmässä

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.

Yhdyspintojen monimuotoisuuden takia niitä tulee myös tarkastella eri näkökulmista: mm. johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan silmin. Jokaiselle tasolle tarvitaan hieman erilaista ajattelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on omat keskeiset tavoitteet yhteiselle tekemiselle.

Lainsäädäntö luo yhdyspinnoille reunaehdot sekä käytännön toimintaan velvoitteita ja esteitäkin – mutta myös mahdollisuuksia. Jotta näitä mahdollisuuksia pystytään jatkossa entistä enemmän hyödyntämään, tarvitaan asiasta lisää tietoa ja ratkaisuehdotuksia. Näitä ehdotuksia on luonnollisesti helpointa rakentaa niiden kanssa, jotka käytännössä jo tekevät työtä yhdyspinnoilla. Siksi työssä kuullaan käytännön tekijöitä niin kunnista, maakunnista kuin uudistusta valmistelevista organisaatioistakin.

Tulevassa rakenteessa yhdyspintojen merkitys korostuu jo pelkästään hallinnollisen rakenteen vuoksi. Kunta ja hyvinvointialue ovat molemmat tasavertaisia omia juridisia toimijoitaan, eivätkä toisilleen alisteisia. Yhdyspintatyössä täytyy huomioida jatkossa myös se, että tulevaisuuden kunta ei ole sama kunta kuin nykyinen kunta. Kuntien erilaisuus sekä kuntien muuttuminen yhä enemmän kuntakonserneiksi vaikuttavat yhdyspintoihin ja kuntien toimintaan.

Vaikka yhdyspinnat ovat sote-uudistuksen vuoksi enemmän esillä kuin aiemmin, on hyvä huomata, että täysin uusi asia ne eivät kuitenkaan ole. Yhdyspintoja on jo nyt sekä kuntaorganisaatioiden sisällä että esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien välillä.

Yhdyspintatyötä varten käynnistetään työryhmä
Työryhmän tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa kokonaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset ja muodostuvat hyvinvointialueet. Työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja sitä ohjaa alueellisen valmistelun jaosto. Työryhmän toimikausi 17.12.2020 –31.3.2023 ja työryhmän ensimmäinen kokous järjestetään 2.2.2021 klo 12.30–16.00.

Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen toimii ammatillisen koulutuksen areenan työvaliokunnan puheenjohtajana ja hänet on nimetty työryhmään asiantuntijajäseneksi Kuntaliiton esityksestä ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajana.

Työryhmän tehtävät
– Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
– Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
– Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
– Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
– Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

Author: Saara Teirikko