HSY:lle tunnustusta vedenpuhdistuksen resurssitehokkuuden edistämisestä

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella on käynnissä mittava saneeraus, jossa uusitaan prosessinosia, poistetaan tuotannollisia pullonkauloja, korvataan ikääntyneet laitteet ja menetelmät uusilla sekä mahdollisuuksien mukaan nykyistä energia- ja ympäristötehokkaammilla ratkaisuilla. Talousveden tuotannossamme on tehty ja paraikaa käynnissä useita resurssitehokkuutta parantavia toimia. Toteutamme niitä joko erillisinä hankkeina tai osana vedenpuhdistuslaitosten ja muiden kohteiden saneeraus- tai kapasiteetinnostohankkeita. Olemme käyttäneet elinkaaritarkastelua tunnistamaan resurssitehokkuuden ja ympäristökuormituksen kannalta merkittävimmät kehittämiskokonaisuudet.

Vedenpuhdistusprosessin kemiallisessa saostuksessa on optimoitu kemikaalin annosmäärää ja huolehdittu, että saostuskemikaalin raaka-aine on jatkossakin teollisuuden tuotantoprosessin sivutuote, ei neitseellinen raaka-aine. Alkalointiprosessin ympäristökuormaa on saatu merkittävästi pienennettyä korvaamalla poltetun kalkin käyttöä kalkkikivellä, sillä kalkkikiven poltto synnyttää merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Vähennys on saatu aikaan oman tuotekehittelyn tuloksena syntyneessä hiekka-kalkkikivi-sekasuodatusprosessissa.

Tällä hetkellä on HSY:ssä on käynnissä Vastuullinen aktiivihiilisuodatus -hanke, jossa pyritään selvittämään arvoketjultaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja vastuullisia ratkaisuja lähitulevaisuutta ja pitempääkin aikaväliä silmällä pitäen. Tarkastelussa on sekä hiilen tuotanto- että hankintaprosessi sekä miten ja minkälaista aktiivihiiltä prosessissamme käytämme. Lisäksi on käynnissä hankkeita, joilla pyrimme kartoittamaan ja kehittämään uusia resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä vedenkäsittelytekniikoita pidemmän ajan tarpeisiin kuten esimerkiksi Vedenkäsittelyä kalvotekniikalla -hanke.

Hankkeissamme olemme ottaneet aina energiatehokkuuden parantamisen yhdeksi tärkeäksi suunnittelun lähtökohdaksi. Olemme lisänneet uusiutuvan energiapotentiaalimme hyödyntämistä sekä sähkön- että lämmöntuotannossa käyttäen energialähteenä aurinkoa ja vettä. Uusi, edistyksellinen talousveden jakelua ohjaava automaatiojärjestelmämme palvelee myös vedenjakelun resurssitehokkuuden parantamista. Sen avulla voidaan ohjata vedenjakelua energiatehokkaammin ja se on tärkeä apuväline verkoston vuotovesien hallinnassa.
Talousveden jakelun ja tuotannon vuoden 2020 energiansäästötoimet olivat yhteensä noin 1,3 GWh. Se on noin kolme prosenttia HSY:n vedenpuhdistusosaston vuotuisesta energian kokonaiskulutuksesta.

Vesilaitosyhdistyksen vuotuisilla Vesihuoltopäivillä vuoden 2021 Kemira-palkinto myönnettiin osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehdolle HSY:n vedenpuhdistuksessa viime vuosina tehdystä vedentuotannon prosessien kehittämisestä ja ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Palkinnon myöntäneiden mukaan Vuorilehdolla on aktiivinen rooli myös vesihuollon toimintavarmuuden ja turvallisuuden kansallisessakin edistämisessä.

Lähde: HSY

Author: Riikka Pasanen