Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen eteläisen hyötykäyttökenttäalueen esirakentamisurakan louhintatyöt alkavat 22.6.2021

Ämmässuon ekoteollisuuskeskusta kehitetään vastaaman jätteiden yleisiin kierrätysvaatimuksiin. Urakassa louhitaan ja esirakennetaan noin neljän hehtaarin suuruinen alue. Lisäksi urakassa louhitaan uuden jätevesien tasausaltaan rakennuskaivanto.

Louhintatöiden on suunniteltu kestävän 17.12.2021 saakka. Murskaustöitä tehdään osittain louhintatöiden rinnalla ja urakan on suunniteltu valmistuvan 10.6.2022 mennessä.

Louhittavan kiviaineksen määrä on noin 300 000 tonnia. Räjäytyksiä tehdään 1–3 kpl/työpäivä. Louhintojen tärinävaikutuksia seurataan työmaan läheisyyteen sekä lähimpiin asuinkiinteistöihin asennetuilla tärinämittareilla. Toiminta-aikoina noudatetaan HSY:n louhinta- ja murskausluvan mukaisia aikoja:

– murskaaminen klo 7.00–21.00
– poraaminen klo 7.00–18.00
– räjäytykset ja suurten kappaleiden rikotus klo 8.00–18.00
– kuormaaminen ja kuljetus klo 7.00–22.00

Ohessa liitekartta, jossa on keltaisella viivalla esitetty räjäytystöiden aikainen varoalue. Ulkopuolisten liikkuminen esitetyillä alueilla räjäytystöiden aikana on kielletty.

Lähde: HSY 

 

Author: Saara Kämppi