Tänä vuonna luettu 2 513 713 uutista.
This year 2 513 713 news read.

Vastavalmistuneet kauppatieteilijät kaipaavat opetukseen enemmän digitaalisuutta ja yhteyksiä elinkeinoelämään

Tuoreen tutkimuksen mukaan vuonna 2017 valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat melko tyytyväisiä koulutukseensa. 

Koulutuksen monipuolisuus ja kansainvälisyys saa kehuja, mutta opetukseen kaivataan enemmän digitaalisuutta. Vaikka vuonna 2017 valmistuneet vastaajat arvioivat koulutuksensa hyväksi, nähtiin opetuksessa silti olevan useita puutteita. Tyytyväisyys digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa sai selvästi muita opetuksen osa-alueita alhaisemman keskiarvon. Peräti viidennes (18 %) vastaajista koki, ettei ollut tyytyväinen käytössä olleisiin opetusmenetelmiin. Avovastauksien perusteella digitaalisuutta toivotaan hyödynnettävän erityisesti videoluentojen, sähköisten opiskelumateriaalien ja tenttimahdollisuuksien muodossa. Lisäksi digitaalisuutta toivotaan opetettavan enemmän erilaisten ohjelmistojen muodossa.

Vastaajat kokivat myös koulutusyksiköiden elinkeinoelämäsuhteet puutteellisiksi ja kertoivat kaipaavansa enemmän yritysyhteistyötä, vierailijaluentoja ja toimeksiantograduja. Noin joka neljäs vastaaja teki tutkielmansa toimeksiantona, mutta toimeksiantojen osuus vaihteli melko suuresti yksiköittäin. Vastaajista hieman yli puolet ilmoitti olevansa vakituisessa kokopäivätyössä ja vain 14 % vastaajista etsi kyselyhetkellä töitä. 76 % vastaajista koki olevansa tyytyväisiä valmistumishetken työtilanteeseen (v. 2016: 70 %).

Vastavalmistuneiden hyvä työtilanne näkyy opintojen viivästymisessä, sillä lähes kolme neljästä ilmoitti opintojen viivästyneen. Yleisin syy opintojen viivästymiselle oli ylivoimaisesti koko- tai osa-aikainen työssäkäynti opintojen ohella. Vastaajat työllistyivät pääsääntöisesti yksityiselle sektorille.

Työssä olleiden vastaajien bruttokuukausipalkka oli mediaanilla mitattuna 3 100 euroa ja keskiarvolla mitattuna 3 291 euroa. Palkan keskihajonta oli 1 364 euroa. Sukupuolten välinen palkkaero (435 EUR) on edelleen huomattava, muttei kasvanut edellisestä vuodesta. Erot pääainevalinnoissa selittänevät palkkaeroa jonkin verran. Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2017 palaute kerättiin kolmatta kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta. 

Lähde: Suomen Ekonomit  


Päivitetty/Updated: 16.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.