Tänä vuonna luettu 2 498 250 uutista.
This year 2 498 250 news read.

Johtava asiantuntija, TkT  Antti Simola, 3T Ratkaisut Oy


Johdetulla järjestelmällä hyviin työoloihin

Työturvallisuus on kehittynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erot toimijoiden kesken ovat kuitenkin suuria. Vakavia tapaturmia ja jopa kuolemia sattuu edelleen todella alkeellisista syistä. Kuitenkin jo pitkään turvallisuusammattilaisten piirissä on tiedetty, mitä pitää tehdä, jotta, hyvään turvallisuuskulttuuriin päästäisiin. Miksi sitten nollaan pääseminen voi olla niin vaikeaa? Organisaatiossa turvallisuuden merkityksestä tulisi olla yhteinen käsitys ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn tulisi uskoa yhteisesti. Hyvässä turvallisuuskulttuurissa yksilöt hyväksyvät yhteiset turvallisuuden pelisäännöt ja keskinäinen luottamus vallitsee.

Tuloksen saavuttamiseen ei riitä, että yksittäinen esimies tekee kaikkensa. Hän saa oman yksikkönsä luvut paranemaan. Jos halutaan koko organisaatioon homogeeninen turvallisuustaso, vaaditaan johdon voimakasta strategista otetta työturvallisuuden johtamisessa. Tehokkaaseen muutostoimintaan tarvitaan aina ylintä johtoa ja läpi työorganisaation johdettua ja määrä- ja laatumääriteltyä toimintamallia. Muussa tapauksessa seurauksena on ajelehtiminen ja työorganisaation sisäinen toiminnan suuri vaihtelu.

Työorganisaatioiden tasot

Käytännön kokemusten ja tutkimustenkin (mm. Tarkkonen 2016 & 2005; Simola 2005) perusteella työorganisaatiot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään.

Minimitason työorganisaatiot (10-15 %) ovat jääneet alkeelliseen toimintatapaan. Niiden tietämys vaatimuksista on heikko, eivätkä ne täytä edes lainsäädännön vaatimuksia. Osa saattaa jopa kokea lainsäädännön haittaavan heidän toimintaansa ja tuovan mukanaan turhia kustannuksia.

Keskitason työorganisaatiot (75-85 %) ovat kehittyneet, mutta niillä on rakenteellisia ja toiminnallisia esteitä päästä eteenpäin. Ne eivät kykene koko organisaatiossa yhdensuuntaiseen ja yhdenmukaiseen toimintamalliin, vaan on syntynyt yksiköiden välistä laadullista hajontaa. Tämän ryhmän työorganisaatiot hoitavat pääosin lakisääteiset vaatimukset ja työnantajan osuuden. Yksittäinen esimies on asetettu usein vaikeaan tilanteeseen vastuun ollessa vaikutusmahdollisuuksia suurempi. Nämä työorganisaatiot pyrkivät noudattamaan lainsäädännön velvoitteita hyödyntämällä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja menettelytapoja. Ilman ylimmän johdon vahvaa tukea, kunniahimoiset tavoitteet pysyvät kaukana saavuttamattomissa. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa julkisista ja yksityisistä työorganisaatioista.

Kehittyneet työorganisaatiot (5-10 %) kykenevät askel askeleelta uudistamaan toimintamalliaan ja organisaation laajuista järjestelmäänsä. Tämän ryhmän toimijat ovat oivaltaneet turvallisuuden johtamisen ja työhyvinvoinnin strategisen merkityksen. Näillä työorganisaatioilla on poikkeuksetta johdettu ja laatumääritelty järjestelmä. Yhteinen piirre on myös ylimmän johdon vahva sitoutuminen asiaan.

Mielestäni minimitason toimijoihin kohdistuvaa viranomaisvalvontaa ja ohjausta tulee edelleen tehostaa. Tahalliseen välinpitämättömyyteen tulee puuttua nykyistä kovemmilla rangaistuksilla.

Keskitason toimijoiden johdon tulisi herätä ymmärtämään turvallisuuden johtamisen ja työhyvinvoinnin strateginen merkitys omalle organisaatiolleen. Erityisen haastavaa se tulee olemaan julkisen puolen organisaatioissa, joissa johtamisen rakenteet voivat jopa estää todellisen muutosjohtajuuden. Työterveys ja -turvallisuusjohtamisen standardi ISO 45001, valmistunee keväällä 2018, se tuo odotettua lisäpotkua kehitystyöhön.

Suomessa toteuttava "Euroopan paras työelämä vuonna 2020" on kunnianhimoinen, mutta sen organisaatiososiaalisissa perusteissa on puutteita. Jos työelämän kehittämisessä ei ymmärretä työorganisaation kokonaisuuden haltuunoton ja ylemmän johdon sitoutumisen merkitystä, kehittämisen rajat tulevat jatkossakin nopeasti vastaan.Päivitetty/Updated: 16.01.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.